VdS Schadenverhuetung Zertifikate

Zertifikat

E 4130128


Telefon

GK Sprinkler Polska Sp. Z o.o.


ul. Bydgoska 18
PL 59220 Legnica
Telefon +48 (0)76 - 8626804
website www.fire-protection-solutions.com

vds
VdS 2132

anerkannter Errichter für Sprinkleranlagen


Errichter­un­ter­neh­men für Feuer­lösch­an­la­gen (FLA)
Stand: 17.07.2024
    . nach oben
    Top