VdS Schadenverhuetung Zertifikate

Zertifikat

E 4160140


Telefon

Boradi Ltd.


154 Maritsa blvd., Section A, fl. 2
BG 4018 Plovdiv
Telefon +359 (32) 947494
website www.boradi.com

vds
VdS 2132

anerkannter Errichter für Sprinkleranlagen


Errichter­un­ter­neh­men für Feuer­lösch­an­la­gen (FLA)
Stand: 18.07.2024
    . nach oben
    Top