VdS Schadenverhuetung Zertifikate

Zertifikat

E 4150138


Telefon

Skanska a.s.


Libalova 1/2348
CZ 14900 Praha 4 - Chodov
Telefon +420 (0)2 - 67095111
website www.skanska.cz

vds
VdS 2132

anerkannter Errichter für Sprinkleranlagen


Errichter­un­ter­neh­men für Feuer­lösch­an­la­gen (FLA)
Stand: 24.07.2024
    . nach oben
    Top