VdS Schadenverhuetung Zertifikate

Zertifikat

E 4200162

(vorläufig anerkannt)

Telefon

FBJ Anna Broj


ul. Oświęcimska 102J
PL 45641 Opole
Telefon +48 (0)603 - 896 685
website www.fbj.com.pl

vds
VdS 2132

anerkannter Errichter für Sprinkleranlagen


Errichter­un­ter­neh­men für Feuer­lösch­an­la­gen (FLA)
Stand: 24.07.2024
    . nach oben
    Top